Tuesday, July 29, 2008

דלתות ביטחון - מה הקשר בין דלתות ביטחון לפאנג שוואי ?

דלתות ביטחון וחלונות בשיטת פנג שוואיבדרך כלל, כשמדברים על פנג שואי, נוהגים לציין את חשיבות הצבעים, הכיוונים ומיקום הריהוט כגון דלתות ביטחון בתכנון זרימת הצ'י ההרמונית במבנה.במאמר זה אני רוצה להפנות אתאור הזרקורים דווקא אל הקשר של המבנה עם סביבתו החיצונית. כלומר – פתחי המבנה, דלתות ביטחון והחלונות.
בנוסףלקביעת מיקום דלתות ביטחון בחזית לבית, לפתחים של המבנה ישנה משמעות נוספת.דרך החלונות, דלתות ביטחון נכנסתהאנרגיה (כוכבים מעופפים), הצ'י, שאותו אנו רוצים להזרים בהרמוניה ברחביהבית.ישנם כוכבים מעופפים שביכולתם להביא להצלחה רבה בקריירה או בלימודים. מןהסתם, נרצה שאנרגיה זו תכנס לביתנו באופן חופשי ובכמויות רבות דרך דלתות ביטחון במיקום נכון.כמה מצער אםדווקא בכיוון הזה ישנו קיר שחוסם או רק חלון קטן של חדר שירותים.מצד שני, ישנםכוכבים מעופפים בעלי השפעה רעה על סביבתם. אין ספק שנעדיף שהם לא יכנסולבית.כאן הבעיה היא פחות חמורה. אם דווקא בכיוון של האנרגיה השלילית הזו ממוקםחלון רחב ידיים, ניתן לתלות וילון עבה כדי לחסום או לצמצם את כניסת הכוכב המעופףלבית. נוכל גם להשתמש בצבע של הוילון כדי להחליש את השפעת האנרגיההשלילית על דלתות ביטחון.ומה לגבי דלתות ביטחון? דלת כניסה ודלתות החדרים?גם לדלתות במבנה ישנהחשיבות רבה. דרך דלתות ביטחון אנו עוברים ומעבירים איתנו את האנרגיות השונות. ניתן לומרשאנו בעצמנו יוצרים זרימת צ'י בבית.האם הזרימה הזו פועלת לטובתנו? תלוי במיקוםהדלת ביחס למרכז החדר ובמסלול ההליכה שלנו במבנה. האם אנו עוברים מאזור עם אנרגיהחיובית, או מביאים איתנו אנרגיה שלילית אל החדר?ישנם מבנים שכל "תיקון הפנגשואי" שהם צריכים הוא מסלול הליכה שונה בין חלקי המבנה או מיקום מחדש של דלתות ביטחון.ומה לגבי החוק הידועהאוסר שינה בין דלתות ביטחון לחלונות? האם יש בו צדק?כאשר המיטה נמצאת בתווךבין הדלת והחלון, האדם הישן בה נמצא במרכזה של סערה אנרגטית. כדי להבין את התחושה, דמיינו לכם שאתם שוכבים על שולחן פינג פונג באמצע משחק. לא ממש שקט ושלווה, נכון?אפשר, אם כן, להבין מדוע "פתרון הקסם" של תליית קריסטל בין דלתות ביטחון לחלונות, לאממש עוזר.פתחי המבנה הם הקשר ביןהמבנה לסביבה שבה הוא נמצא. לגודל הפתחים, מספרם, צורתם ומיקומם יש השפעה מכרעת עלהתנהלות הצ'י במבנה ועל טיב הפנג שואי שלו.
לפתחיםשל המבנה ומיקום דלתות ביטחון יש חשיבות עליונה בפנג שואי.ראשית, לגודל הפתחים וריכוזם יש חלק מכריעבקביעת חזית הבית, ממנה תיגזר כל המפה האנרגטית של הבית. זית הפנג שואי שלהבית, אינה בהכרח ממוקמת בצד שבו נמצאים דלתות ביטחון בכניסה לבית.אחד השיקולים בבחירתחזית הבית הוא כמות האור הנכנסת אל המבנה.בבתי דירות עם דלתות ביטחון ישנים, קל מאוד לקבוע אתהחזית. צד הסלון של הדירה הוא הצד שמכניס הכי הרבה אור לבית ולכן הוא מוגדרכחזית.בבתים החדשים, ובמיוחד בבתי קרקע, אנו נתקלים לעתים בקושי רב בקביעת חזיתהבית, שכן דלתות ביטחון נמצאים ביותר מאשר כיוון אחד.במצב כזה, קביעת החזיתאינה חד משמעית ונכונה. ניתוח הפנג שואי של כל המבנה מוטל בספק.

No comments: